Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9022 2866 350
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vialajla lajla
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable
6603 9dce 350
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaunmadebeds unmadebeds
9322 595e 350
Hej
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
Reposted fromjasminum jasminum viagingerredhead gingerredhead
1462 5846 350
Reposted fromTARDIS TARDIS viagingerredhead gingerredhead
8089 da30 350
8152 5ada 350
Barcelona
Reposted frompeper peper viaarchitect architect
0863 ad33 350
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viaasylopath asylopath
8394 23e4 350
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaolewka olewka
Reposted fromhogwarts hogwarts viaolewka olewka
3617 595e 350
2973 7bad 350
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaolewka olewka
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaveridiana veridiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl